English
Skip Navigation Links
Anasayfa
HakkımızdaExpand Hakkımızda
EğitimlerExpand Eğitimler
SınavlarExpand Sınavlar
Konferanslar
Haber & Duyurular
Foto Galeri
SSS
Bilgi Edinme
İletişim
Site Haritası
·      

PROJE BAŞLIĞI

TÜRKİYE’DE 250 BÜYÜK İŞLETMEDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN DEĞER TEMELLİ YÖNETİME BAKIŞI, UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ARAŞTIRMASI. Prof. Dr. Mualla SELÇUK, Prof. Dr. Özlem ATAY

 

PROJE ÖZETİ

            Araştırmanın Amacı:

Türkiye’de 250 büyük işletmede yöneticilerin değer temelli yönetim kavramına bakışını saptamaktır.

Araştırmanın Amacını Gerçekleştirmeye Yönelik Hedefi:

            Bu araştırmada, bilime evrensel düzeyde katkı sağlama, etik değerleri gözetme ve Ankara Üniversitemizin vizyon ve misyonu dikkate alınmıştır. İşletme ve Teoloji disiplinlerinin bir araya gelmesi yoluyla, işletmelerde değer temelli yönetim uygulamasında genel müdür/genel müdür yardımcısı düzeyindeki üst düzey yöneticilerin karşılaştığı sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Ankara Üniversitesi Vizyonu:

           Nitelikli araştırmalar yapan, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren yenilikçi üniversite olmaktır.

Ankara Üniversitesi Misyonu:

            Ankara Üniversitesi, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olma sorumluluğu ile;

– eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi,

– bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, etik değerleri gözeten, disiplinler arası araştırmalar yapmayı,

– sosyal sorumluluk bilinci ile ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten, yaşadığı kentin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı görev edinmiştir.

             Araştırmada, “Değer” ve “Değer Temelli Yönetim” kavramı ile işletmelerde değer temelli yönetimin önemi, aşamaları ve uygulamada karşılaşılan sorunlar ayrıntılı incelenecektir. Böylece araştırma evrenini oluşturan Türkiye’deki 250 büyük işletmede üst düzey yöneticilerinin, araştırmacılar tarafından belirlenen aşağıdaki 12 değeri içeren değer temelli yönetime bakışı saptanacaktır:

1.         İnsan Onuru

2.         Adalet

3.         Çoğulculuk

4.         Liyakat (Yetkinlik)

5.         Doğruluk ve dürüstlük

6.         Yaratıcılık

7.         Sağduyu ve cesaret

8.         Adanmışlık

9.         Tevazu

10.       Empati

11.       Güven ve Güvenilirlik

12.       Çevre Duyarlılığı

Araştırmanın Önemi:

            Araştırma projesinin önemi aşağıda proje metninden alınan bazı paragraflarda şu şekilde ortaya konmaktadır.

           Günümüzde insanlığın bilgi birikimi insanlık tarihinde hiç görülmediği kadar artmaktadır. Bilgi birikiminin sonucu olarak teknolojik yenilikler insan hayatına girmektedir. Özellikle ulaşım, iletişim, bilişim ve üretim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve toplumsal yaşamı değiştirmektedir. (Miser, R. ,2002 s.55). Bu durumdan doğal olarak işletmelerde örgüt kültürü de etkilenmektedir.

Toplumların değişmeleri anlamaları, değişmelere uyum sağlamaları, değişmelerin olumsuz etkilerinden korunabilmeleri için bilgi, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Küreselleşen dünyada bilgiye ulaşabilen, bilgiler arasında uygun seçim yapabilen, seçtiği bilgiyi uygulayabilen ve kendisi bilgi üretebilen toplumlar, bunu yeterince başaramayan toplumlar arasındaki ara açılmakta (Bülbül, 1991, S.40); güç dengeleri bilgiyi elinde tutanlardan yana değişmektedir. Toplumlar, bunu yapabilenler karşısında zayıf ve korunmasız kalmaktadırlar.

         Bilgiye erişmenin, bilgiyi uygulayabilmenin ve bilgi üretebilecek yeterliliğe sahip olmanın yolu eğitimdir. Bu yüzden eğitimin yaşam boyu sürmesi hem bireyler, hem toplumlar, hem de uluslar için şarttır. Eğitimin işletmelerde yaşam boyu sürmesi, bilgilerin, becerilerin hızla eskidiği ve yetersizleştiği günümüzde büyük önem kazanmıştır.

         Klasik iktisadın tanımladığı üç üretim faktörü; sermaye, doğa ve emektir. Sermayenin bir bileşeni olarak insan gücünün işlevini en iyi biçimde yerine getirecek hünere ve diğer niteliklere sahip olması gerekmektedir. Beşeri sermayenin işlevi; işletmelerin, ülkelerin sahip olabileceği en önemli kaynak olarak, işletmelerin ve ülkelerin üretkenliğine ve rekabetçiliğine olası en düşük maliyetle, olası en büyük katkıyı sağlamak, bunun için de işletmelerin gereksinimlerine, pazarın zorlamalarına ve teknolojik gelişmenin ilerleyişine uyarlanmaktır (Petrella, 1997, S.S: 26- 29 ).

          Bu durumda işletmelerden beklenilen işlev, bireyleri gelişen teknolojiye uyarlamak olacaktır. Uyarlama terimi, mesleki yetişkin eğitimi politikası ve programlarının temelini oluşturmaktadır. Var olan küreselleşme anlayışı içinde yer alan mesleki eğitim politikası, işletmelerin rekabetçi olmasını veya kalmasını sağlamak için, bir ülkenin insan kaynağında toplanmış bilgiyi arttırmayı, üretmeyi ve çeşitlendirmeyi ilk ve başta gelen amaç olarak görmektedir (Miser, 1991, s.56)

         Günümüzde, terör başta olmak üzere, insan onurunu rencide edici ayrımcılık, sömürü, hak ihlalleri gibi sosyo-kültürel sorunları giderek artan tehlikeleriyle ve giderek daha yakın hissetmekteyiz. Kanser gibi tedavisi zor hastalıklar, iklim değişimi ve beraberinde getirdiği kuraklık, sel felaketleri, yaşamımızı olumsuz yönde etkileyen kaynakların kısıtlanması ve azalması gibi tehlikeli sonuçları beraberinde getirmektedir. Bütün bu olumsuzluklar, insanlığın evrendeki yerini tam olarak idrak edemediği ve yaşama dair sorumlulukları olduğunu yeterince kabullenmediğine yönelik görüşler giderek ön plana çıkmaktadır. Öyle ki, görüşleri bu yönde olan araştırıcılar, giderek artan ve değişimlere neden olan teknolojik yeniliklerin, toplumsal değerleri işlevsiz hale getirmekte olduğu tehlikesine vurgu yapmaktadırlar.

Değer temelli yönetim projesini sunan araştırmacılar,  değerlerimizin bu sorunların üstesinden gelmemize yardımcı olacağını öngörmekte ve aşağıdaki soruları sormaktadırlar:

•          Daha iyi bir gelecek için insanlar olarak ne yapabiliriz? Dahası bir araya gelip birlikte çalışarak sorunların çözümüne katkıda bulunamaz mıyız?

•          İnsanlığın yaşam kalitesine olumlu katkılarda bulunamaz mıyız?

•          Yaşam kalitemizi artıran gelişmeler sadece teknolojik gelişmeler mi olacak?

•          Dünyamızı genişlettiği, aramızdaki paylaşımı arttırdığı için Google’a teşekkür ediyoruz, peki, iç dünyamız / iç evrenimiz giderek genişliyor mu?

•          İçsel iyiliğimizi paylaşıma açmak bir yana, iç dünyamızı yeterince iyileştirebiliyor ve zenginleştirebiliyor muyuz? Bu anlamda çalışanlarımıza karşı bireysel sorumluluğumuz nedir, bunun sınırları var mıdır, varsa nereye kadardır?

•          Sorunların çözümünde sorumluluk alabilir miyiz?

•          Sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmek için ne tür projeler üretmeliyiz.

            Bu proje 02.05.2017 tarihinde Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.

            Proje için açılan logo yarışmasında  ANKÜSEM personelinden Buket TOPRAK'ın tasarımı 1. olurken, Meral ŞİRVAN’nın tasarımı 2. , Uzman Hasan Fehmi ÖZDEMİR’in tasarımı 3. olmuştur.

 

 

 

 

 

Site Haritası
Hakkımızda
Haber & Duyurular
Foto Galeri
İletişim
Bireysel Eğitimlerimiz
Kurumsal Eğitimlerimiz
Etkinlik Takvimi
Eğitim Kataloğu
Konferanslar
Ankara Üniversitesi
TUSEM Konseyi
EUCEN
HABERDAR OLUN!
E-Posta listemize katılarak açılacak eğitimlerimizden ve duyurularımızdan haberdar olun.